Menu Zamknij

Wielozawodowa Szkoła Branżowa I Stopnia w Suwałkach

Wielozawodowa Szkoła Branżowa I Stopnia w Suwałkach

Istnieje od 2017r. kiedy w szkołach wygasły gimnazja. – powstała z inicjatywy Księdza Proboszcza ks. Jaremy Sykulskiego, Proboszcza parafii. Organem Prowadzącym Szkołę jest Parafia.
Wielozawodowa Szkoła Branżowa I Stopnia w Suwałkach jest niepubliczną szkołą ponadpodstawową, która kształci młodzież w cyklu 3-letnim,zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
* Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku parafialnym, a kursy i praktyki zawodowe poza szkołą. Siedziba Szkoły: ul. Kościuszki 58; 16-400 Suwałki; tel.(87) 566 39 37
Powstanie Szkoły przy parafii stwarza możliwości kontynuowania edukacji dla uczniów, którzy po ukończeniu szkoły podstawowej nie znajdują odpowiedniego dla siebie miejsca nauki ze względu na ich uwarunkowania życiowe.
Uczniowie Szkoły rekrutują się przede wszystkim z istniejącej przy parafii – Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ale też z innych szkół i środowisk, także spoza Suwałk. Szkoła przyjmuje uczniów z różnych obwodów szkolnych, a przede wszystkim tych uczniów ,którzy spotykają się z wieloma problemami rodzinnymi, społecznymi, rówieśniczymi ,czy też mają trudności w nauce, a w innych szkołach nie są w stanie pokonać istniejących barier edukacyjnych. Rodziny, z których wywodzą się uczniowie, są przeważnie dotknięte problemami społeczno-moralnymi, co rzutuje na kształtowanie i wychowanie młodzieży, a tym samym ukierunkowuje pracę Szkoły na podejmowanie wyzwań, celów i zadań-czyli przyjmowania właściwej temu środowisku Koncepcji Pracy Szkoły, nieco odmiennej niż w innych szkołach.
Kierunek działania i przyjęta Koncepcja Pracy Szkoły sprawiają ,że ta Szkoła jest niezwykle przyjazna dla uczniów, a więc stwarza możliwości rozwoju i kształtowania osobowości dla każdego ucznia bez względu na jego możliwości intelektualne, zdrowotne, czy też osobowościowe, a także problemy rodzinne i rówieśnicze.
Do istotnych i wręcz niezbędnych przedsięwzięć należą przede wszystkim:
– współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi/ ich edukacja,
– wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych,
– Prowadzenie zajęć terapeutycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych,
– zorganizowanie kompetentnej kadry pedagogicznej,
– stała współpraca z Instytucjami wspierającymi edukację takimi jak: Poradnie specjalistyczne ,Kuratorzy Sądowi, Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy i inne.

W ramach istniejących możliwości i potrzeb wynikających z uwarunkowań rodzinnych i społecznych uczniów tej Szkoły za priorytety przyjmuje się:
– Działanie na rzecz każdego ucznia, aby mógł korzystać w pełni z edukacji ,w tym z właściwego kierunku wychowania w oparciu o wartości chrześcijańskie
– Przystosowanie zajęć dydaktycznych oraz szerokiej oferty zawodowej
– Właściwie pojęta pomoc opiekuńcza
– Stworzenie prawidłowego i przyjaznego środowiska edukacyjnego w celu integracji pozytywnej młodzieży, mimo różnic intelektualnych i społecznych
– Podejmowanie systematycznej i twórczej współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów oraz z instytucjami wspierającymi funkcje pełnione przez Szkołę
– Usprawnianie działań pro-społecznych uczniów w ramach tworzenia dodatkowych zajęć, organizowanie różnorodnych możliwości współistnienia i relacji wzajemnych młodzieży – także w ramach realizowania odpowiednich projektów /współpraca z właściwymi instytucjami

Najważniejszym celem jest podmiotowe traktowanie każdego ucznia, w myśl przyjętego Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego i innych obowiązujących zasad pracy Szkoły.
Szkoła w swoim działaniu obejmuje zarówno prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów ogólnokształcących, jak też współpracuje z centrami kształcącymi młodzież na kursach zawodowych oraz ścisłą współpracę z pracodawcami prowadzącymi praktyki zawodowe dla młodocianych.
Wykaz zawodów, w których kształcą się uczniowie Szkoły, to między innymi: blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, murarz- tynkarz , elektryk, fryzjer, kucharz, przetwórca mięsa, piekarz, cukiernik
Każdy uczeń ma możliwość wyboru dowolnego z istniejących w/w zawodów oraz takich, które są proponowane przez pracodawców.

„Szkolna Wspólnota Wielozawodowej Szkoły Branżowej I Stopnia w Suwałkach – to żywy organizm, który tworzą : uczniowie, ich rodzice (opiekunowie prawni),nauczyciele i pracownicy. Ten Żywy Organizm może jedynie wtedy funkcjonować prawidłowo, jeżeli wszyscy, którzy go tworzą mają swoje właściwe miejsce i odpowiednie zadania i cele. Tylko wtedy może dokonywać się i realizować przyjęty przez wszystkich i najważniejszy cel : wychowanie młodego człowieka i przygotowanie go do samodzielnego oraz odpowiedzialnego życia… Przesłaniem dla wszystkich członków naszej Wspólnoty są słowa generałowej Jadwigi Zamojskiej: „Na co nauka i wykształcenie, jeżeli nie towarzyszy wychowanie, to jest wyrobienie zdrowego sądu, czujnego sumienia i hartu duszy”