Menu Zamknij

Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko – Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

Powstała z inicjatywy Ks. kan. Jerzego Zawadzkiego – ówczesnego Proboszcza parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach w 1993 r. W 1994r. została wpisana do Rejestru Placówek Niepublicznych – Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko-Romska w Suwałkach.
Po śmierci Ks. Proboszcza ( 2007r.) kuratelę nad Szkołą przejął nowy Proboszcz parafii – Ks. Jarema Sykulski.
Od 20 maja 2011 roku Szkoła funkcjonuje jako Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko-Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. Zmiana rodzaju Szkoły na integracyjną stała się zasadna ponieważ duża liczba dzieci romskich posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej oraz o zagrożeniu z niedostosowaniem społecznym (wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne).Nadal istnieje konieczność objęcia nie tylko dzieci romskich, ale i polskich specjalistyczną pomocą oraz wdrażania odpowiedniego dla deficytów rozwojowego procesu wychowawczo-dydaktycznego, który w szkole masowej możliwy jest jedynie w warunkach oddziału integracyjnego.
Organem Prowadzącym Szkołę jest parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Organem Nadzorującym jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.
W Szkole funkcjonuje 8 oddziałów od klasy I – VIII. Ze względu na liczbę uczniów przewiduje się także tworzenie klas łączonych – w oddział. Aktualnie w Szkole uczy się 74 uczniów, w tym 25 Romów.
Szkoła jest szkołą poza obwodową i przyjmuje uczniów z innych szkół, w zależności od potrzeb – przez cały rok szkolny. Siedzibą Szkoły jest budynek parafialny. Adres: ul. Kościuszki 58, 16-400 Suwałki, tel.(87)566 39 37
Parafialna Szkoła Podstawowa Polsko-Romska to Wspólnota najważniejszych podmiotów tworzących Szkołę: nauczycieli, uczniów, ich rodziców(opiekunów prawnych) i pracowników. Należy stwierdzić, że różnorodność narodowa jest dodatkową możliwością tworzenia nowej przestrzeni dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę, w tym nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia niezbędne do właściwego rozwoju dzieci i ich funkcjonowania. Są to miedzy innymi zajęcia :
– rewalidacyjne,
– logopedyczne,
– psychologiczne,
– korekcyjno-kompensacyjne,
– wyrównawcze,
– inne w zależności od potrzeb uczniów
W Szkole zatrudnione są także Asystentki Romskie, które pełnią dodatkową kuratelę nad dziećmi romskimi i wspomagają pracę nauczycieli w ramach poszerzania wiedzy, co do obyczajów i kultury Romów.
Misją Szkoły jest przede wszystkim stworzenie prawidłowej przestrzeni we wszystkich zakresach i funkcjach ,jakie powinna pełnić szkoła, która opiera swoje działanie na wartościach chrześcijańskich. Każdy uczeń ze swoimi problemami, przeważnie trudnościami „ nie zasłużonymi”-jest podmiotem, jest po prostu najważniejszy. Dlatego nasza misja i dewiza brzmią: „W naszej Szkole najwięcej wymaga się od…dyrektora, bardzo dużo… od nauczycieli i wychowawców i niemało… od uczniów i ich rodziców…” Bardzo istotnym założeniem i celem naszej Szkoły – jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego i pełnego rozwoju. Duże znaczenie w realizacji tych zadań jest systematyczna współpraca z wieloma instytucjami, które wspomagają podejmowane działania także w formie projektów. Od wielu lat realizujemy „Projekt Romski”, mający również pozytywny wpływ na uczniów polskich. Okazuje się, że nasza Szkoła jest jedyną szkoła w Polsce ,gdzie istnieją możliwości edukacji także dla dzieci i młodzieży romskich. Kierunek działania i przyjęta Koncepcja Pracy sprawiają, że ta Szkoła jest niezwykle przyjazna dla uczniów polskich i romskich, a więc stwarza możliwości rozwoju i kształtowania osobowości dla każdego ucznia bez względu na jego pochodzenie, narodowość, możliwości intelektualne, a także problemy rodzinne. Do bardzo ważnych i niezbędnych przedsięwzięć należą współpraca z rodzicami(opiekunami prawnymi),ich edukacja, zorganizowanie kompetentnej kadry pedagogicznej, która podejmuje konkretną pracę w ramach „Szkoły dla rodziców”. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, jak też w Statucie Szkoły.
Ważnymi przesłaniami, które znajdują urzeczywistnienie w codziennym życiu całej Szkolnej Wspólnoty są słowa: „ Ci, którzy nas kochają, edukują nas .” oraz ważne i życiowe stwierdzenie, że: „Przykład jest szkołą dla wszystkich uczniów, w żadnej innej nie chcą się uczyć”